No direct Malayalam meaning for the English word 'kudos' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • glory - കീര്‍ത്തി,  അണ്ണല്‍,  ലക്ഷ്മി
  • fame - കീര്‍ത്തി,  അവസ്സ്,  ശ്രവസ്യം,  ഒലി,  ആഖ്യാതി,  സുനാമം,  ശ്ലോകം,  അഭിഖ്യ,  പ്രസിദ്ധി,  പ്രശസ്തി,  കേളി,  പുകള്‍,  പുകഴ്,  പ്രാകാശ്യം,  പേര്,  പ്രഖ്യാ,  പ്രഖ്യാതി,  ഖ്യാതി,  പ്രഥ,  പ്രതിഷ്ഠ,  മുച്ചൊല്‍,  പരിനാമം,  യശസ്സ്,  വിഖ്യാതി,  നിരൂഢി,  രൂഢി,  മേമ്പാട്,  വിശ്രുതി,  പ്രഥിതി,  സമാഖ്യ,  പ്രതീതി,  സൗശ്രവസം,  മാനം,  നാണിയം,  സമാജ്ഞ,  സമജ്ഞ,  സമജ്യ,  നാണിഭം,  ജനോദാഹരണം,  മിളിര്‍,  അഭിജനം
  • reputation -

English - Malayalam Dictionary Search

Browse English to Malayalam Words


2015. IndianDictionaries.com / English to Malayalam / Terms of Use